СПИСОК ПРАЦЬ д.м.н. Лущик У.Б.

 1. Лущик У.Б. Влияние кавинтона на церебральную гемодинамику у больных хроническими нарушениями мозгового кровообращения // Материалы Всероссийской студенческой конференции на тему “Сосудистые заболевания головного мозга”. – Орджоникидзе, 1985. – С. 49–
 2. Лущик У.Б. Возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике поражения брахиоцефальных артерий // Клинич. хирургия. – – № 7. – С. 55–57 / Співавт. Григораш Г.А., Гуч А.А., Костылев М.В., Власенко И.Б./
 3. Григораш Г.А., Лущик У.Б., Гуч А.А., Никульников П.И. Резервные возможности формирования путей коллатерального кровотока при стенозирующем поражении магистральных артерий головы // Клинич. хирургия. – – № 7. – С. 17–20.
 4. Лущик У.Б. Диагностика и хирургическое лечение сочетанных поражений плечеголовного ствола, брюшной части аорты и сосудов нижних конечностей // Клинич. хирургия. – – № 7. – С. 6-8 / Співавт. Сухарев И.И., Никульников П.И., Черняк В.А./.
 5. Лущик У.Б. Диагностика и хирургическое лечение сочетанных поражений плечеголовного ствола, брюшной части аорты и сосудов нижних конечностей // Клинич. хирургия. – 1992. – № 7. – С. 6–8.
 6. Лущик У.Б. Дефіцит церебральної гемодинаміки у виборі тактики лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією // Клініч. хірургія. – 1993. – № 9–10. – С. 26–29.
 7. Григораш Г.А., Руденко А.Ю., Лущик У.Б., Альтман І.В. Клініко-інструментальна характеристика ураження прецеребральных артерій у хворих на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію // Лікарська справа. – 1994. – № 2 (4?). – С. 78–82(83?).
 8. Григораш Г.А., Сморжевський В.Й., Лущик У.Б. Значення хронічної коронарної недостатності в генезі ате­росклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії // Клініч. хірургія. – № 7–8. – С. 17–20.
 9. Руденко А.Ю., Григораш Г.А., Лущик У.Б., Тарасюк Б.А. Кореляція клінічних та комп’ютерно-томографічних змін у хворих на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію // Лікарська справа. – 1994. – № 2. – С. 39–44.
 10. Григораш Г.А., Лущик У.Б.. Ультразвукова судинна діаґностика аномалій та стенозуючих ура­жень брахіоцефальних артерій // Тези доповідей І (ХYП) з’їзду хірурґів України. –Львів, 1994. – С. 257.
 11. Нікішин Л.Ф., Верещагін С.В., Альтман І.В., Лущик У.Б. Реваскуляризація головного мозку та верхніх кінцівок шляхом ендоваскулярної дилатації брахіоцефальних артерій // Тези доповідей І (ХYП) з’їзду хірурґів України.– Львів, 1994. – С. 277.
 12. Лущик У.Б. Клініко-інструментальна характеристика ураження прецеребраль­них артерій у хворих на атеросклеротичну дисциркулятор­ну енцефалопатію // Лікарська справа. – 1994. – № 3/4. – С.78-83 // Співавт. Григораш Г.А., Руденко А.Ю., Альтман І.В./
 13. Лущик У.Б. Кореляція клінічних та комп’ютерно-томографічних змін у хво­рих на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію // Лікарська справа. – 1994. – № 2. – С.39-44. / Співавт. Руденко А.Ю.,Григораш Г.А., Тарасюк Б.А./
 14. Поліщук М.Є., Гайдук О., Лущик У.Б., Легкий І.Я. Спосіб діагностики пошкодження та прогнозування поновлення нерва // Раціоналізаторська пропозиція № 36/94 від 28.06.94.
 15. Лущик У.Б., Легкий І.Я.. Інформативність параклінічних методів діагностики у хворих на нейросудинну патологію // Український науково-медичний мо­лодіжний журнал. – – № 2–3. – С. 81–82.
 16. Лущик У.Б. Тактика лікування хворих атеросклеротичною дисциркуляторноюенцефалопатією // Клініч. хірургія. – 1994. – № 7. – № 9–12. /Спів­авт. Григораш Г.А., Никульников П.І./ .
 17. Лущик У.Б. Ультразвукова судинна діагностика аномалій та стенозуючих ура­жень брахіоцефальних артерій // Тези доповідей І (ХYП) з’їзду хірурґів України. – Львів, 1994. – С. 257 /Співавт. Григораш Г.А./
 18. Лущик У.Б. Реваскуляризація головного мозку та верхніх кінцівок шляхом ендоваскулярноі дилатації брахіоцефальних артерій // Тези доповідей І (ХYП) з’їзду хірургів України. – Львів, 1994. – С. 277 /Співавт. Нікішин Л.Ф., Верещагін С.В., Альтман І.В./
 19. Лущик У.Б., Руденко А.Е. Церебральная гемодинамика по данным ультразвуковой допплерографии и биоэлектрическая активность головного мозга у детей с вегетососудистой дистонией, мигренью и судорожными состояния­ми // Материалы международного симпозиума по транскраниальной допплерографии и интраоперационному мониторингу. – СПб., 1995. –  С. 33–34.
 20. Лущик У.Б., Поліщук М.Є., Руденко А.Ю. Зміни мозкового кровотоку за даними ультразвукової допплерографії у виборі лікувальної тактики і прогнозу перебігу гострих порушень мозкового кровотоку // Клініч. хірургія. – 1995. – № 7-8 – С. 18–21.
 21. Руденко А.Е., Лущик У.Б. Роль ТК УЗДГ и КТ в лечебной тактике при ОНМК и опухолях го­ловного мозга.-Материалы международного симпозиума по транскраниальной допплерографии и интраоперационному монито­рингу. – СПб., 1995. – С. 54–
 22. Лущик У.Б., Легкий І.Я.. Патогенез критичних рівнів церебральної гемодинаміки у хворих гострими порушеннями мозкового кровообігу // Матеріали науко­во-практичної конференції “Актуальні проблеми подання екстрен­ної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82.
 23. Лущик У.Б., Легкий І.Я., Хаща І.І.. Гемодинамічні УЗДГ-критерії в тактиці нейрохірургічної допомо­ги в гострий період геморагічного інсульту // Матеріали науко­во-практичної конференції “Актуальні проблеми подання екстрен­ної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82–83.
 24. Полищук Н.Е.,Лущик У.Б., Хаща И.И.. Некоторые особенности церебральной гемодинамики у беременных // Тезисы докладов I конференции нейрохирургов Республики Крым. – Керчь, 1995. – С. 100–101.
 25. Зозуля И.С., Полищук Н.Е., Лущик У.Б., Легкий И.Я.. Возможности и необходимость лечения больных с ОНМК в условиях отделения сосудистой нейрохирургии // Тезисы докладов I конференции нейрохирургов республики Крым. – Керчь, 1995. – С. 106–108.
 26. Легкий І.Я., Лущик У.Б.. Транскраніальна допплерографія в дифдіаґностиці гострих пору­шень мозкового кровообігу // Галицький лікарський вісник. – Т. 2.. – № 3–4. – С. 26–29.
 27. Хаща І.І., Тимошенко Л.В., Лущик У.Б.. Функціонально-структурний стан фето-плацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією // Галицький лікарський вісник .– 1995. – Т. 2. – № 3–4. – С. 30–35.
 28. Лущик У.Б.. Гемодинамічне обґрунтування мігрені, судомних синдромів та вегетосудинних синдромів у дітей // Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2. – № 3–4. – С. 24–26 ./Співавт. І.Я.Легкий/.
 29. Тимошенко Л.В.,Лущик У.Б., Ха­ща І.І., Сай С.Ю., Матійко А.С. Можливості вивчення гемодинаміки в єдиній функціональній системі мати–плацента–плід за допомогою ультразвукової доппле­рографії (огляд літератури) // Педіатрія, акушентсво, гінеко­логія. – 1995. – № 6. – С. 53–57.
 30. Лущик У.Б., Поліщук М.Є., Руденко А.Ю. Можливості ультразвукової допплерографії в прогнозуванні перебігу геморагічного інсульту та у виборі хірургічної тактики лікування // Клініч. хірургія– – № 6. – С. 9–11.
 31. Григораш Г.А., Руденко А.Ю., Лущик У.Б. Роль колатерального кровотоку головного мозку в перебігу атеросклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії // Лікарська справа. – 1995. – № 5–6. – С. 117-121.
 32. Лущик У.Б.. Критерії ультразвукової допплєрографії в трактуванні патогене­зу гемодинамічних перебудов в ургентній судинній нейрохірургії // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1995. – № 1–2. – С. 60–63.
 33. Легкий І.Я., Лущик У.Б.. Особливості кровозабезпечення головного мозку в нормі та при цереброваскулярній патології // Український науково-медичний молодіжний журнал. – – № 1–2. – С.35–37.
 34. Лущик У.Б. Роль ТК УЗДГ и КТ в лечебной тактике при ОНМК и опухолях го­ловного мозга.-Материалы международного симпозиума по транскраниальной допплерографии и интраоперационному монито­рингу. – СПб., 1995. – С. 54–55 /Соавт. А.Е. Руденко/.
 35. Лущик У.Б. Патогенез критичних рівнів церебральної гемодинаміки у хворих гострими порушеннями мозкового кровообігу // Матеріали науко­во-практичної конференції “Актуальні проблеми подання екстрен­ної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82 / Співавт. І.Я. Легкий/.
 36. Лущик У.Б. Гемодинамічні УЗДГ-критерії в тактиці нейрохірургічної допомо­ги в гострий період геморагічного інсульту.-Матеріали науко­во-практичної конференції “Актуальні проблеми подання екстрен­ної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82–83 /Співавт. І.Я. Легкий, І.І. Хаща/.
 37. Лущик У.Б. Некоторые особенности церебральной гемодинамики у беременных // Тезисы докладов І конференции нейрохирургов Республики Крым. – Керчь, 1995. – С. 100– /Соавт. Н.Е. Полищук,И.И. Хаща/.
 38. Лущик У.Б. Транскраніальна допплерографія в дифдіаґностиці гострих пору­шень мозкового кровообігу // Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2. – № 3–4. – С. 26–29 /Співавт. І.Я. Легкий/.
 39. Лущик У.Б. Функціонально-структурний стан фето-плацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією // Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2. – № 3–4. – С. 30–35 /Співавт. І.І.Хаща, Л.В.Тимошенко/.
 40. Лущик У.Б. Можливості вивчення гемодинаміки у єдиній функціональній системі мати–плацента–плід за допомогою ультразвукової допплерографії (огляд літератури) // Педіатрія, акушерствово, гінекологія, – 1995. – № 6. – С.53-57 /Співавт. Л.В. Тимошенко, І.І. Хаща, С.Ю. Сай, А.С. Матійко/.
 41. Лущик У.Б. Можливості ультразвукової допплерографії в прогнозуванні перебігу геморагічного інсульту та у виборі хірургічної тактикилікування // Клініч. хірургія. – 1995, – № 6, – С. 9-11 /Співавт. М.Є.Поліщук, А.Ю. Руденко/.
 42. Лущик У.Б. Роль колатерального кровотоку головного мозку в перебігу ате­росклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії // Лікарська спра­ва. – – № 5-6. – С. 117-121./Співавт. Г.А. Григораш, А.Ю. Ру­денко/.
 43. Лущик У.Б. Критерії ультразвукової допплєрографії в трактуванні патогене­зу гемодинамічних перебудов в ургентній судинній нейрохірургії// Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1995. – № 1-2, – С.60-63.
 44. Лущик У.Б. Зміни мозкового кровотоку за даними ультразвукової допплєрог­рафії у виборі лікувальної тактики і прогнозу перебігу гострихпорушень мозкового кровотоку // Клініч. хірургія. – 1995. – №7-8. – С.18-21/Співавт. М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко/.
 45. Лущик У.Б. Спосіб ультразвукової діаґностики стану судин головного мозку // Патент Держпатенту України № 95073388 від 19.07.95 / Співат. А.Ю. Руденко, І.Я. Легкий/.
 46. Лущик У.Б. Особливості кровозабезпечення головного мозку в нормі та при цереброваскулярній патології // Український науково-медичний мо­лодіжний журнал. – 1995. – № 1–2 – С. 35–37 /Співавт. І.Я. Легкий/
 47. Лущик У.Б. Інформативність параклінічних методів діагностики у хворих на нейросудинну патологію // Український науково-медичний молодіжний журнал. – -N _, – С. _/Cпівавт. І.Я. Легкий/.
 48. Лущик У.Б. Зміни церебральної гемодинаміки в генезі та перебігу судомних синдромів у дітей за даними ультразвукової діагностики судин головного мозку // Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1996. – № 3. – С. 16–19.
 49. Лущик У.Б. Зміни церебральної гемодинаміки за даними ультразвукової допплерографії та біоелектрична активність головного мозку у дітей з вегетосудинною дистонією, мігренню і судомними станами // Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1996. – № 1. – С. 20–23.
 50. Лущик У.Б. Ультразвукова діаґностика цереброваскулярної патолоґії // Ваше здоров’я. – – № 23.. – С. 7.
 51. Хаща І.І., Тимошенко Л.В., Лущик У.Б. Особливості функціонально-структурного стану фето-плацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією // Український науково-молодіжний медичний журнал. – 1996. – № 1. – С. 48–53.
 52. Тимошенко Л.В. Лущик У.Б., Хаща І.І., Сай С.Ю., Гарбар В.В., Сердюк І.М.. Особливості кровообігу у функціональній системі мати-плацента-плід при залізодефіцитній анемії вагітних // Педіатрія, аку­шерство, гінекологія. – 1996. – № 2. – С. 37-40 .
 53. Хаща І.І., Лущик У.Б., Матійко А.С., Гарбар В.В. Деякі питання функціонально-структурного стану фетоплацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією // Тези допов. Х з’їзду акушерів-гінекологів України. – Одеса, 1996. – С. 11.
 54. Хаща І.І., Лущик У.Б., Сай С.Ю., Шрамкевич А.Ф. Принципи вивчення гемодинаміки в системі мати–плацента–плід при залізодефіцитній анемії вагітних за допомогою ультразвукової допплерографії // Тези допов. Х з’їзду акушерів-гінекологів України. – Одеса, 1996. – С. 11.
 55. Лущик У.Б.. Основи клінічної ультразвукової діагностики цереброваскулярних захворювань. – Навчальний посібник. – К.: ПЦ ПП Е. Лозинського, 1996. – 136 с.
 56. Лущик У.Б., Руденко А.Ю., Легкий І.Я.. Спосіб ультразвукової діаґностики дітей з судомними синдромами // Тези доповідей І Міжнародної конференції
 57. Лущик У.Б. Значення хронічної коронарної недостатності в генезі ате­росклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії // Клініч. хірургія. – № 7–8. – С.17–20 /Співавт. Григораш Г.А., Смор­жевський В.Й./.
 58. Лущик У.Б. Роль дефіциту церебрального кровотоку у виборі лікувальної тактики хворих атеросклеротичною дисциркуляторною енцефало­патією.- Рукопис дисертації, автореферат на здобуття вч. ст.

59.              Лущик У.Б. Ультразвукова діагностика ураження судин, які кровопостачають головний мозок (в монографію під ред. проф. І.С. Зозулі)_

 1. Лущик У.Б. Порушення церебральної гемодинаміки в патогенезі судомних синдромів у дітей за даними ультразвукової діагностики судин головного мозку // Педіатрія, акушерство, гінекологія. – – №3. – С.16–19.
 2. ЛущикУ.Б. Ультразвукова діаґностика цереброваскулярної патології // Ваше здоров’я. – – № 23. – С. 7.
 3. Лущик У.Б. Особливості функціонально-структурного стану фето-плацентарноїсистеми у вагітних із залізодефіцитною анемією // Український науково-молодіжний медичний журнал. – 1996. – № 1.­С.48–53 /Співавт. І.І. Хаща, Л.В. Тимошенко/.
 4. Лущик У.Б. Гемодинамічні особливості кровозабезпечення головного мозку у дітей з судомними синдромами // Тези доповідей І Міжнародної конференції Української протиепілептичної ліги. – К.,1996. – С. 38.
 5. Лущик У.Б., Зозуля І.С.. Ультразвукова діагностика ураження судин, які кровопостачають головний мозок // У кн. “Практична неврологія” під ред. д.мед.н. І.С. Зозулі. – К.: Здоров’я, 1997. – 216 с. – С. 97–113.
 6. Лущик У.Б. Основы методики ультразвуковой диагностики сосудов головного мозга: артериальный и венозный аспекты, клиническая интерпритация. // К.: МЧП НМЦУЗМД “Истина”, – С. 1–108.
 7. Лущик У.Б. Функціональний стан тканини головного мозку у хворих атеросклеротичною дисциркуляторною енцефалопатію // Лікарська справа. – № 3. /Співавт.Г.А. Григораш, А.Ю. Руденко/.
 8. Лущик У.Б. Роль дефіциту церебрального кровотоку в генезі дисциркуляторної енцефалопатії // Лікарська справа. – № 4. /Співавт.А.Ю. Руденко, Г.А. Григораш/.
 9. Лущик У.Б. Лікувальна тактика у хворих атеросклеротичною дисциркуляторноюенцефалопатією /АДЕ/ // Лікарська справа.
 10. Руденко А.Ю., Поліщук М.Є., Лущик У.Б. Гемодинамічні аспекти в прогнозуванні перебігу геморагічного інсульту за даними ультразвукової допплерографії // Лікарська справа.
 11. Лущик У.Б.. Значення змін артеріальноо та венозног кровопостачання головного мозку у виборі вазоактивних засобів для лікування осіб різного віку К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 1999
 12. Лущик У.Б.. Основни клінічні ультразвукові діагностики церевроваскулярних захворюваньартеріальний та венозний аспект; клініко-гемодинамічна інтерпретація. // К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 1999. – 102 с.
 13. Лущик У.Б. Значення змін артеріального та венозного кровопостачання головного мозку діагностиці та лікуванні церевроваскулярних захворювань в осіб різного віку. // К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2000. – 70 с.
 14. Руденко А.Ю., Лущик У.Б., Джумик В.А. (Санкт-Петербург)Сравнительная оценка влияния танакана и других вазоактивных средств у больных цереброваскулярными заболеваниями.
 15. Лущик У.Б., Хаща І.І. Гемодинамічне обгрунтування змін церебральної гемодинаміки при пізніх токсикозах вагітності./Співавт. Сухарев И.И., Никульников П.И., Черняк В.А./
 16. Лущик У.Б. Синдром хронічної втоми // К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, – 16 с.
 17. Лущик У.Б. Щоб радіти життю // К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2002. – 22 с.
 18. Лущик У.Б. Тривала кома – вирок чи ні.? // К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2003. – 52 с.
 19. У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Є.М. Ткаченко, Ю.М. Ройтман, В.Л. Мороз, Ю.О. Колосова, К.А. Францевич Колоризація ультразвукових сканованих зображень К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2003. – 53 с.
 20. У.Б. Лущик, Н.С. Браніцька. Дослідження артеріальної рівноваги (прикладні аспекти ультразвукової доплерографії) К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2003. – 39 с.
 21. У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій. Апалічний синдром К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2003. – 73 с.
 22. У.Б. Лущик. Слепой допплер для клинических интеллектулов (качественная оценка церебральных дизгений) К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2004. – 264 с.
 23. У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Т.С. Алексеєва, К.А. Францевич, Н.С. Браницька Аналітичні аспекти індивідуальної гемодинамічної корекції в ангіоневрології
  К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2004. – 144 с.
 24. У.Б. Лущик. Діагностичні алгоритми оцінки церебрльних дизгемій та нейрореабілітації хворих нейрохірургічного профілю К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2004.
 25. У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик. Аналітичні аспекти гемодинамічних зрушень при судомних станах у людей різного віку К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2004
 26. У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Ю.А. Колосова. Современные возможности капилляроскопии К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2005. – 136 с.
 27. У.Б. Лущик, В.В. Новицький. Основи прикладної прижитєвої гемодинаміки в епоху візуалізуючих технологій К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2005. – 136 с
 28. У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Н.Г. Лущик, І.П. Бабий, Т.С. Алексеева Современные возможности функциональной оценки артериального равновесия в замкнутой системе на макро- и мироуровне К.: МПП НМЦУЗМД “Істина”, 2006. – 120 с.
 29. Лущик У.Б., Новицький В.В., Бабій І.П., Лущик Н.Г., Алексєєва Т.С., Сльська Т.В. – «Місце геодинамічного фактору в єдиній ієрархічній реакції системи у пацієнтів неврологічного профілю» 2007 р.
 30. Лущик У.Б., Бабій І.П – «Місце кінезитерапіїта та її особливості в комплексній нейрореабілітації хворих з апалічним синдромом» (Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика)
 31. Лущик У.Б., Бабій І.П – «Деменції та сучасні лікувальні можливості кінезитерапії» (Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика)
 32. Лущик У.Б., Рассохин В.Ф. «Рефлекторное изменение капиллярного кровотока при воздействии ик-лазерного излучения»(на укр та англ мовах), матеріали науково-практичної конференції «современные достижения лазерной медицины и их применение в практическом здравохранениии» (5-6 октября 2006 г. Г. Москва)
 33. Лущик У.Б., Новицький В.В. Сучасні можливості застосування транскраніальної допплерографії магістральних артерій і вен голови та допплерографії судин шиї в діагностиці цереброваскулярної патології,
 34. Лущик У.Б., Новицький В.В. Сучасні медичні технології в аналітичній ангіології. Посібник. – К., 2011. – 120 с.
 35. У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В.Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз Інноваційні вектори нейрореабілітації. Логiка та менеджмент мультидисциплiнарного пiдходу у вiдновнiй медицинi київ //Макрос, 2012, с 244

 

ВИНАХОДИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ по темі дисертації:

 1. Поліщук М.Є., Гайдук О., Лущик У.Б., І.Я. Легкий.. Спосіб діагностики пошкодження та прогнозування поновлення нерву. //Раціоналізаторська пропозиція N 36/94 від 28.06.94р.
 2. Лущик У.Б., Руденко А.Ю., Легкий І.Я.. Спосіб ультразвукової діаґностики стану судин головного мозку.//Патент Держпатенту України N 95073388 від 19.07.95р.

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ

19.07.1995 «Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку» – патент Держпатенту України № 10262А
31.12.2003 ”Спосіб оцінки регіональної ангіоархітектоніки» – патент Держпатенту України № 67707А
31.12.2003 ”Спосіб оцінки сірошкального скенованого зображення» – патент Держпатенту України № 67708А
31.12.2003 «Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії» – патент Держпатенту України № 67709А
31.12.2003 «Спосіб лікування судомного синдрому» – патент Держпатенту України № 71505А
31.12.2003 «Спосіб нейрореабілітації хворих на апалічний синдром» – патент Держпатенту України № 72725А
31.12.2003 «Спосіб використання композицій лікарських засобів для корекції артеріовенозного дисбалансу» – патент Держпатенту України № 72868А
25.05.2007 «Прилад для реєстрації капілярного кровотоку» – патент Держпатенту України № 22944

 

11.11.2013 «Прилад для судинного скринінгу» – патент Держпатенту України № 85052

 

Англійською мовою 

 1. Rudenko A.E., Lushchik U.B. The role of Transcranial ultrasound dopplerography (USDG) and computer tomography (CT) in the treatment tactic of acute cerebral circulation impairment (ACCI) and tumor.-Scientific reports of International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring.-St. Petersburg, June, 1995. –
 2. Lushchyk U.B., Chasha I.I.. Ultrasound scanning and Doppler special features of feto­placental system during pregnancy with ironscarce anemia complication.- Ultraschall in der Medicin.- Abstracts zum 20.Dreilandertreffen Ultraschall’96. – P.66
 3. Lushchyk U.B., Transcranial ultrasound dopplerography in differential diagnostic and treatment tactic of acute cerebral circulation impairment and cerebral tumor.- Ultraschall in der Medicin.­Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall’96. – P.71
 4. Lushchyk U.B. A new approach to the cerebral vessels ultrasound investigation. – Ultraschall in der Medicin.- Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall’96. –71.
 5. Lushchyk U.B. Polishtchuk., Rudenko A.E.. The role of TC  UDG  ( USDG) in duf  dvagn and treatment tactic of acute cerebral circul… II EF NS congress  70 c.j of neur  v.3. P. 5, 1996.
 6. Lushchyk U.B. Сerebral hemodinamics (according ultrasound dopplerography) and bioelectrical activity of brain during vegetative-vascular distonia, migraine and convulsion syndrome in children.-Scientific reports of International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring.-St.Petersburg, June, 1995. – 151-152.
 7. Lushchyk U.B. The role of Transcranial ultrasound dopplerography(USDG) and computer tomography(CT) in the treatment tactic of acute cerebral circulation impairment(ACCI) and tumor.-Scientific reports of International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring.-St. Petersburg, June, 1995. – P.161-162.
 8. Lushchyk U.B. Ultrasound scanning and Doppler special features of feto­placental system during pregnancy with ironscarce anemia complication – Ultraschall in der Medicin. – Abstracts zum 20.Dreilandertreffen Ultraschall’96. –66
 9. Lushchyk U.B. Transcranial ultrasound dopplerography in differentialdiagnostic and treatment tactic of acute cerebral circulation impairment and cerebral tumor.- Ultraschall in der Medicin.­Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall’96.- P.71
 10. Lushchyk U.B. A new approach to the cerebral vessels ultrasound investigation.- Ultraschall in der Medicin.- Abstracts zum 20.Dreilandertreffen Ultraschall’96. –71
 11. Lushchyk UB «Blind» Doppler for clinical Intellectuals (qualitative assessment of cerebral dyshemias). Istyna: SMCUMD; 2004:264
 12. Lushchyk UB, Novytskyy VV, Kolosova JuA, Alexeyeva TS: Up-to-date potential of capillaroscopy. Kyiv: Istyna; 2004:52
 13. LushchykUB, LushchykNG, BabiiIP:ApallicSyndrome. Istyna, 2005:81.
 14. Lushchyk UB, Novytskyy VV, LushchykNG, BabiyIP, Alexeyeva TS: The Up-to-date Potential of an Integrated Functional Estimation of the Arteriovenous Balance in the Closed Vascular System on the Macro- and Microlevel (popular functional angiology: from main arteries through capillaries to main veins). Kyiv: Istyna; 2006:120
 15. Lushchyk UB, Novytskyy VV, Alexeyeva TS, Francevich KA, Branytska NS: Analytical aspects of an individual hemodynamic correction in the angioneurology. Kyiv: Istyna; 2006:130
 16. Lushchyk UB, Novytskyy VV: Some Aspects of the Applied Hemodynamics in the Epoch of the Intravital Visualizing Technologies. Istyna: SMCUMD; 2006:36.
 17. Lushchyk et al. A Mathematical Model of the Background Functioning of a Living Organism Conference Paper (May 2007), 34 Congress of Neurootological and Equilibriometric Society
 18. Lushchyk et al. Place of the hemodynamic factor in the uniform hierarchic reaction of the living system in patients from the neurootological profile May 2007, https://www.researchgate.net/publication/261723162
 19. Lushchyk UB, Novytskyy VV Vascular dementia: Cortical dysfunction as functional misbalance of living system hierarchy Journal of the Neurological Sciences 08/2009; 283(1):301-301
 20. Lushchyk UB, Novytskyy VV Modern medical technology in analytic angiology. Kyiv; 2011:120.
 21. Lushchyk et al. Predictive and preventive strategies to advance the treatments of cardiovascular and cerebrovascular diseases: the Ukrainian context. The EPMA Journal 2012 3:12.
 22. Lushchyk et al.New prospects for systemic examination of the cardiovascularsystem Conference Paper·(November 2012), 6th International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2012
 23. Lushchyk et al.A Hemodynamic Lab for Integrated Examination of the Human Vascular System Conference Paper (November 2012) Innovative Technologies for Medicine ITMED 2012
 24. Lushchyk UB, Babii IP, Lushchyk NG Integrated approach to detection and correction of vascular dyshemias in rehabilitation of patients with dementia and apallic syndrome The 8th International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting, 10/2013
 25. Lushchyk et al. A project of harmonious health renewal in psychoneurological patients on the basis of the personalized algorithms for treatment and rehabilitation EPMA Journal (2013), 5(Suppl 1)
 26. Lushchyk et al.: Screening of vascular pathologies – evidence-based monitoring of prevention efficiency. EPMA Journal 2014 5(Suppl 1):A91.
 27. Lushchyk et al.: IT- technology for vascular monitoring as an evidential base in prevention and prediction of a vascular pathology. EPMA Journal 2014 5(Suppl 1):A64.
 28. Lushchyk et al.: Monitoring brain functioning with evident based IT-technologies with feedback control. EPMA Journal 2014 5(Suppl 1):A100.
 29. Lushchyk UB Known and unknown brain potential September 2015 · DOI:10.13140/RG.2.1.2374.9606
 30. Lushchyk et al.Neurorehabilitation factor of the Flammer-syndrome on a stage of passing pre-disease into the disease Conference Paper, EPMA Congress, September 2015
 31. Lushchyk et al. Medical management in the personalized renewal of the brain dysfunctions Conference Paper (September 2015), EPMA Congress
 32. Lushchyk UB Macro- and Microlevel of Noninvasive Examination of the Vascular System September 2015 DOI: 10.13140/RG.2.1.2246.9608 https://www.researchgate.net/publication/281841869
 33. Lushchyk UB Some Aspects of the Applied Hemodynamics in Diagnostic Angiology (September 2015) DOI: 10.13140/RG.2.1.4209.9689 https://www.researchgate.net/publication/281838779
 34. Lushchyk UB The personalized angiotherapy as a predictive approach to renewal of the cardiovascular system Conference Paper (September 2015), EPMA Congress
 35. Lushchyk UB Models for Living Organism’s Functioning at Normal and Pathological Conditions https://www.researchgate.net/publication/281841599
 36. Olga Golubnitschaja, Manuel Debald, Walther Kuhn, Kristina Yeghiazaryan, Rostyslav V. Bubnov, Vadym M. Goncharenko, Ulyana Lushchyk, Godfrey Grech, Katarzyna Konieczka Flammer Syndrome and potential formation of pre-metastatic niches: A multi-centred study on phenotyping, patient stratification, prediction and potential prevention of aggressive breast cancer and metastatic disease the EPMA Journal (2016), 7(Suppl 1):A25
 37. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Nadiya G Lushchyk, Ivanna I Legka, Chika Onwuka Cerebrovascular Disorders of Arteriovenous Balance in Psychoneurology: Personalized Medical Process Management and Analytical Vascular ITTechnology in Quality-Management of Vascular Dyshemias Integrative Clinical Cardiology:2017 (1:1: 002)

 

Patents

19.07.1995 A method of ultrasound diagnostics of a condition of vessels of the brain. Patent № 10262 А
31.12.2003 A method of assessment of the regional angioarchitectonics. Patent № 67707 А
31.12.2003 A method of assessment of a gray-scaled scanned image. Patent № 67708 А
31.12.2003 A method of assessment disorders of microcirculation in norm and with pathology in patients of different ages with the help of smart capillaroscopy. Patent № 67709 А
31.12.2003 A method of treatment of convulsive syndrome. Patent № 71505 А
31.12.2003 A method of neurorehabilitation patients suffering from apallic syndrome. Patent № 72725 А
31.12.2003 A method of medicine combination application for correction of the arteriovenous disbalance. Patent № 72868
25.05.2007 A device for the capillary circulation registration. Patent № 22944

 

11.11.2013 A device for the vascular screening. Patent № 85052