Особиста програма робіт та досліджень академіка АТН України, д.м.н.Лущик Уляни Богданівни, з реалізації завдань Академії технологічних наук України

Доктор медичних наук, академік АТН України Лущик Уляна Богданівна є засновником та керівником медичного кластеру НЦ Істина-Верітас, який вже протягом 23 років займається розробкою нових інноваційних технологій в галузі судинної та мозкової (нейродинамічної) патології людського організму.
Саме 35-річний досвід розвитку методологій відновлення кровопостачання органів та систем в людському організмі, набутий академіком Академії технологічних наук України, доктором медичних наук Уляною Богданівною Лущик дозволив по-новому поглянути на судинні проблеми, проаналізувати помилки та брак знань в діагностиці судинного русла:
Стаття – “Чому сьогодні не зменшуються захворювання ССС”
Стаття – Серцево-судинні та судинно-мозкові розлади в психоневрології: процес-менеджмент та кволіті-менеджмент в діагностиці та лікуванні судинних дизгемій – і знайти реальні механізми відновлення судинного русла навіть при найважчих його патологіях (тромбоз, емболія, аневризми, шунти, стенози, екстравазальні компресії та ін.).
Особиста програма робіт д.м.н. Лущик У.Б. спрямована на розвиток нового напряму медицини – ангіопсихоневрології – науки, яка базується на глибокому розумінні судинного русла людського організму та судинних патологій мозку, та розробки нових інноваційних технологій діагностики та індивідуального підходу до лікування серцево-судинної та судинно-мозкової патології.
За час роботи над цими проектами особисто Лущик У.Б. створена наукова продукція, яка викладена в 16 монографіях, понад 200 статтях, 9 патентах України та 1 патенті РФ.

Основні наукові напрямки досліджень акад. Лущик У.Б.:
1. Серцево-судинна система:
• Комплексна діагностика серцево-судинної системи на макро- та мікрорівні
• Технології індивідуальної корекції системних та локальних гемодинамічних розладів;
2. Мозок та психоневрологічні розлади:
• Нейродинамічна діагностика функціональних розладів та органічних уражень мозку;
• Технології інтенсивного відновлення ушкодженого мозку: медикаментозна терапія та немедикаментозна корекція;
• Клієнторієнтована психонейрореабілітація;
3. Нейрореабілітація:
• Технології комплексної персоніфікованої мультидисциплінарної нейрореабілітації психоневрологічних розладів у хворих різного віку;

Актуальні напрямки наукового пошуку акад. Лущик У.Б. на даний час:
• Патологічний неоангіогенез та онкокапіляри;
• Моделювання та персоніфікований прогноз метеотропних реакцій;
• Судинна корекція при діабеті та метаболічному синдромі.
• Судинно-мозкові розлади у генетично спровокованих хворих психоневрологічного профілю.

Інноваційні напрямки технологічної діяльності Лущик У.Б.:
Основна компетенція Лущик У.Б. та очолюваного нею колективу науковців та інвенторів – створення інноваційних медичних технологій динамічного контролю із зворотнім звязком від організму хворого.
Конкурентна перевага смарт-технологій, створюваних колективом, які очолює Лущик У.Б., – в аналізі первинних та вторинних даних задля формування програмою висновку експерт-рівня, з клінічною інтерпретацією отриманих даних і доступного для розуміння як лікарю, так і хворому.

Тому медичні технології, запропоновані д.м.н. Лущик У.Б. є технологічно завершеними комплексами і відповідають критерію all inclusive:

 • технічний прилад,
 • програмне забезпечення,
 • методологія отримання інформації,
 • технологія первинної та вторинної аналітичної обробки інформації,
 • клінічна інтерпретація,
 • автоматизована програма формування висновків експерт-рівня
 • моніторинг змін в лікувальному менеджменті.

В створенні медичних інноваційних технологій д.м.н. Лущик У.Б. сформувала нові підходи до дизайну інноваційних медичних технологій:
1. судинні інноваційні технології на доказовій базі з можливістю клініко-інструментальної діагностики, прогнозування та моніторингу лікувального процесу – технологія судинного скринінгу, технологія ангіомаркерів;
2. Інновації в ангіопсихоневрології та ангіотерапії: нейродинаміка ушкодженого мозку – технології візуалізації та доказової медицини в клініко-інструментальній діагностиці нейродинамічних розладів, стратегії і тактиці відновлення мозку та моніторингу нейродинамічних саногенних перебудов в процесі персоніфікованого предиктивного лікування та відновлення пошкодженого мозку;

3. Технології індивідуальної комплексної психонейрореабілітації на основі комплексної діагностики пошкодженого організму та персоніфікованого алгоритму довготривалого лікувального менеджменту психоневрологічного хворого до рівня самообслуговування (програма-мінімум) та відновлення соціального статусу та професійних навичок (програма-максимум).
Саме такий підхід до формування інноваційних медичних технологій дозволяє лікарю клініцисту отримувати достовірну інформацію про стан хворого на доказовій базі, відслідковувати динаміку перебігу патології в процесі лікування та бачити реальні шляхи до одужання в кожному конкретному випадку.
Враховуючи великий об’єм знань та досвіду розробників-медиків, смарт-складова програмного комплексу наповнена алгоритмами, необхідними для аналізу процесу. Програмне забезпечення наповнене алгоритмами від розробників технології як носіїв знань та практичного досвіду ведення тієї чи іншої патології, які дозволяють лікарю отримувати клінічний висновок експерт-рівня з доступною для розуміння клінічною інтерпретацічєю патології та шляхами її подолання.

Судинні інновації – основний напрямок наукового дослідження, медичної практики та інноваційних технологій в технологічному доробку академіка АТН України Лущик Уляни Богданівни.
Лущик У.Б. розробила новітні технології візуалізації судинних проблем та моніторингу перебудов судинного русла в нормі та при патології.
Результат цих розробок – 100% відновлення фізіологічного рівня кровопостачання та утримування досягнутого результату від півроку до 6 років без підтримуючого лікування.

Завдяки новим знанням та набутому 35-річному практичному лікувальному досвіду, Лущик У.Б. змінила загальноприйняте бачення про вторинність судинних проблем та первинність метаболічних розладів і довела домінуючу роль судинного фактора в генезі серцево-судинної та психоневрологічної патології, заснувала новий напрямок медицини – ангіопсихоневрологію: http://angio-veritas.com/tehnolohiji/

На сьогодні лікувальним закладам запропоновано для застосування в медичній практиці готові судинні інноваційні технології, розроблені Лущик У.Б.:

 • УЗ діагностика судинного русла мозку з клінічною інтерпретацією
 • Технологія Сліпого допплера для клінічних інтелектуалів
 • Технологія судинного скринінгу (ТСС)
 • Технологія «Ангіомаркери»
 • Технологія доказової ангіотерапії
 • Технологія відновлення кровопостачання мозку, яка забезпечує ефективну психонейрореабілітацію та позитивний кінцевий лікувальний результат

Згідно наших результатів математичного моделювання змін гемодинаміки в процесі медикаментозного лікування, ми встановили, що найбільш ефективним є індивідуальний підхід та моніторинг процесів, які відбуваються під час медикаментозного лікування. Саме тому нами розроблені індивідуальні алгоритми медикаментозного лікування судинної патології під контролем моніторингу змін гемодинамічних параметрів – ангіотерапії.

Стаття – Серцево-судинні та судинно-мозкові розлади в психоневрології: процес-менеджмент та кволіті-менеджмент в діагностиці та лікуванні судинних дизгемій –

Саме персоніфікована ангіотерапія дозволяє проводити цілеспрямовану корекцію судинного русла, спрямовану на прогнозований позитивний результат. Дана технологія персоніфікованої ангіотерапії захищена патентом України.
Лущик У.Б. опублікувала 257 наукові праці, серед них 17 монографій і 4 посібники.
Отримала 9 патентів на винаходи.

Технологія судинного скринінгу пройшла повну реєстрацію технічного приладу в Україні в 2014 році і рекомендована до практичного застосування в закладах охорони здоровя.

Завдяки напрацюванням та реалізації науково-інноваційних проектів під керівництвом Лущик У.Б., науковий центр «Veritas» перетворився на центр судинних інновацій, оскільки на практиці довів ефективність своїх новітніх технологій навіть у важкохворих.
Наші судинні інновації базуються на глибоких знаннях про природу і проблеми судинної діагностики. Було проаналізовано позитивні та негативні аспекти використання сучасних судинних технологій з позицій кінцевого результату їх застосування та запропоновано перевірені часом технології судинної діагностики та індивідуально орієнтованого лікування виявленої судинної патології.
Поєднання роботи наукового центру та власної клінічної бази дозволило запроваджувати новації зразу в життя, що дозволило по-новому зрозуміти патологію судинного русла у хворих з головними болями, епілепсією, судомними синдромами, аутизмом, коматозними станами та іншою психоневрологічною та судинною патологією, яка донедавна вважалася малокурабельною.

Практичне значення імплементації інноваційних медичних технологій, розроблених академіком АТН України У.Б. Лущик в медичну практику та охорону здоров’я населення:
Усі інноваційні технології, розроблені акад. Лущик У.Б., пройшли перевірку часом на результативність, достовірність від діагностики та лікування до утримання стабільного результату протягом тривалого часу на лікувальній базі медичного кластеру НЦ Верітас – в Клініці здорових судин . Позитивний результат досягається завдяки застосування технології персоніфікованої ангіотерапії на доказовій основі та моніторингу динаміки гемодинамічних змін в процесі лікування.
За цей час ми переконалися, що історії успіху лікування навіть важкохворих завдяки нашим інноваційним медичним технологіям є результатом правильності наших наукових підходів до створення нових технологій закладів охорони здоровя.
Адже, позитивний клінічний результат – одужання – це прояв життєздатності наших унікальних технологій. Сьогодні завдяки цим судинним технологіям ми успішно лікуємо довготривалі коми, вегетативний стан (апалічний синдром), ДЦП, аутизм, епілепсію, тромбози та багато інших хвороб, які вважаються в світі невиліковними.

Напрями роботи НЦ Істина Верітас, очолювані Лущик У.Б.

 1. Науково-дослідницька робота за власними проектами
 2. Створення нових універсальних технологій «від ідеї до промислового зразка»
 3. Інвестиційно-інноваційні проекти в галузі медичних технологій
 4. Продаж зареєстрованих в Україні медичних технологій під ключ з максимальною вигодою та корисністю для потенційного споживача – медичного закладу та кінцевого споживача – пацієнта.

23-річний досвід роботи наукового центру Верітас під керівництвом Лущик У.Б., як осередку новітніх знань, – це зразок успішності імплементації нових наукових знань та лікарського досвіду на рівні експерта у своїй галузі в програмне забезпечення інноваційних медичних технологій в практику роботи пересічного лікаря задля досягнення успіху в лікуванні на різних рівнях медичної допомоги.

Медичний кластер групи компаній Victoria Veritas, створений академіком АТН України У.Б. Лущик – зразок успішного формування «під ключ» (від ідеї до промислового зразка) унікальних та ефективних медичних технологій та приклад практичного застосування знань науковця-експерта та бізнес-моделі створення технології в рамках інвестиційно-інноваційного проекту.
Запропонована модель технологій велючає весь комплекс отримання діагностичної інформації від хворого через технічний прилад та її опрацювання завдяки аналітичному програмному забезпеченню із закладкою в базу аналітичного програмного забезпечення знань лікаря-експерта та математичних моделей, методології та клінічної інтерпретації.
Напрацювання д.м.н., академіка АТН України Лущик У.Б. в галузі створення та реєстрації інноваційних медичних технологій, відповідає меті та вимогам Академії технологічних наук України щодо формуванню високотехнологічного інноваційного продукту з прикладним практичним застосуванням в медичній практиці та реальним виходом технології на ринок від стадії ідеї до стадії повного завершення клініко-технічної експертизи нової технології – технології судинного скринінгу з отриманням реєстраційного свідоцтва на право використання в медичній практиці України.

496

Рекомендовані статті

Епоха академіка Уляни Лущик

«У всякого своя доля і свій шлях широкий» Т. Г. Шевченко   Цей сайт вже живе своїм життям вже понад 10 років. Потреба в його створенні виникла поступово – інтерес до  праць академіка Лущик У.Б. постійно зростає....
Більше

Серцево-судинні та судинно-мозкові розлади...

Уляна Лущик1, Віктор Новицький2, Ігор Бабій3, Надія Лущик4, Іванна Легка5 ЛУБ1, ВВ2, ІП3, НГ4, ІІ5, Чіка Онвука5 1-Науковий центр Істина-Верітас, Київ, Україна 2-Інститут математики, Київ, Україна 3-Клініка здорових судин, Київ,...
Більше

ГЕМОДИНАМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «МакроМікроПоток»

В.П. БОЮН, У.Б. ЛУЩИК, Л.Б. МАЛИНОВСЬКИЙ, В.В. НОВИЦЬКИЙ ГЕМОДИНАМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «МакроМікроПоток» ДЛЯ  КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ Розглянуто стан...
Більше

Чому сьогодні не зменшуються...

У.Б. Лущик, Т.С. Алексєєва, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, В.В. Новицький, Інститут математики НАН України, м. Київ Стаття в журналі “Практична ангіологія” Завантажити статтю у...
Більше