Інноваційні вектори нейрореабілітації

Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині

У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В. Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз

Цю книжку присвячено розкриттю важливої ролі перевірених практикою інноваційних ефективних підходів у відновному лікуванні. У ній узагальнено більш ніж 15-річний досвід фізичної та медичної реабілітації пацієнтів психоневрологічного профілю різного віку й ступеня тяжкості – хворих на дитячий церебральний параліч, аутизм, епілепсію, а також найскладнішого для відновного лікування контингенту – тих, хто тривалий час перебуває в непритомному стані, тобто коли йдеться про кому, вегетативний стан, апалічний синдром.

В основу книжки ліг досвід організації мультидисциплінарних команд, активного використання знань і навичок їхніх членів під час лікувального процесу та розроблення програм індивідуально орієнтованої реабілітації хворих у приватних наукових медичних закладах «Істина», «Мітера» та центрі відновної медицини й реабілітації клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Зібрані в цій книжці матеріали будуть корисними для управлінців сфери організації охорони здоров’я й підтримання громадського здоров’я, фахівців відновної медицини та інших спеціалістів, які причетні до цих сфер.

Змiст

1. Визначення понять i термiнiв у вiдновнiй медицинi та реабiлiтацiї
1.1. Актуальнiсть нейрореабiлiтацiї сьогоднi
1.2. Нейрореабiлiтацiя
1.3. Рiзновиди реабiлiтацiї та вiдновної медицини
1.4. Психологiчнi та логопедичнi методи нейрореабiлiтацiї
1.5. Iнструментальнi методи дiагностики та монiторингу в реабiлiтацiї
2. Концепцiя вiдновного лiкування: модель, програма, процес, реалiзацiя
2.1. Модель вiдновного лiкування
2.2. Програма вiдновного лiкування як визначення тактики реабiлiтацiйної команди
2.3. Форми реалiзацiї програм вiдновного лiкування в реабiлiтацiйному процесi
2.4. Фiзiотерапiя
2.5. Органiзацiя реабiлiтацiйного процесу як початок реалiзацiї програми вiдновного лiкування

3. Принципи рiвноваги, синергiї та гармонiзацiї в функцiонуваннi органiзму
3.1. Характернi риси живої системи
3.2. Гомеостаз у живих системах
3.3. Авторегуляцiя та принцип зворотного зв’язку при функцiонуваннi живих систем
3.4. Коливання та механiчна рiвновага
3.5. Хронобiологiя
3.6. Теорiя органiзованої критичностi
3.7. Роль явища резонансу в живих системах
3.8. Iмунiтет
3.9. Синергетика

4. Математичнi моделi вiдновлення та гармонiзацiї функцiй в медицинi
4.1. Математика та логiка функцiонування живого органiзму
4.2. Модель функцiонування живої системи
4.3. Модель дослiдження кровообiгу
4.4. Деякi якiснi моделi руху кровi та судинної стiнки
4.5. Моделi функцiонування мозку
4.6. Алгоритм судомної реакцiї живої системи при мультидисциплiнарному пiдходi

5. Нейрореабiлiтацiя при деяких некурабельних станах
5.1. Науковi пiдходи до нейрореабiлiтацiї тяжкохворих та її алгоритми
5.2. Суть вiдновного лiкування в дiтей з аутизмом
5.3. Деменцiя альцгеймерiвського типу
5.4. Апалiчний синдром _ шанс на вiдновлення чи цiлковита безнадiя?

6. Роль оточення у вiдновному лiкуваннi тяжкохворих
6.1. Вiдновний догляд та стороння допомога хворому
6.2. Дiї родини та близьких у вiдновний перiод реабiлiтацiї в домашнiх умовах
7. Роль кольоротерапiї в реабiлiтацiйному процесi
7.1. Кольоротерапiя
7.2. Математичнi основи кольоротерапiї
7.3. Кольоросвiтлотерапiя
7.4. Колiр та його застосування
7.5. Фiзiологiя сприйняття кольору
7.6. Основнi й додатковi кольори, характеристики кольору
7.7. Вплив кольору на органiзм людини

8. Гармонiзувальний вплив системи. Синергiс.
8.1. Принципи, що лежать в основi роботи системи. Синергiс.
8.2. Iсторiя та принцип використання методу бiологiчного зворотного зв’язку в системi. Синергiс.
8.3. Основнi показання та сфери застосування системи. Синергiс.

9. Мiсце iндивiдуально орiєнтованої реабiлiтацiї в комплекснiй терапiї психоневрологiчних хворих
9.1. Алгоритм iндивiдуально орiєнтованого менеджменту комплексної дiагностики та вiдновного лiкування
9.2. Роль мультидисциплiнарної команди та реабiлiтацiйних пiдходiв у лiкувальному менеджментi неврологiчних i нейрохiрургiчних хворих в умовах нейрореанiмацiйного вiддiлення
9.3. Деякi аспекти мультидисциплiнарного пiдходу в сучаснiй нейрореабiлiтацiї тяжкохворих

10. Кiнезитерапiя у процесах реабiлiтацiї рухової сфери
10.1. Етiопатогенез захворювань опорно-рухового апарату та пiдходи до лiкування
10.2. Лiкувальний менеджмент патологiй опорно-рухового апарату
10.3. Роль механотерапiї, кiнезитерапiї, массажу у вiдновнiй медицинi
10.4. Мiсце кiнезитерапiї в реабiлiтацiйнiй програмi для дiтей з аутизмом
10.5. Сучаснi лiкувальнi можливостi кiнезитерапiї щодо хворих на деменцiю альцгеймерiвського типу

11. Психологiчнi пiдходи в комплекснiй нейрореабiлiтацiї
11.1. Мiсце психолога в курацiї хворих психоневрологiчного профiлю
11.2. Застосування технологiй доказової медицини в роботi психолога
11.3. Медикаментозний та психологiчний супровiд у процесi курацiї пацiєнтiв
11.4. Деякi негативнi тенденцiї в роботi психологiв

12. Логопедичнi пiдходи в нейрореабiлiтацiї
12.1. Мiсце та роль логопеда в реабiлiтацiйнiй командi
12.2. Логопедичний менеджмент стосовно психоневрологiчних хворих

13.Мiсце музикотерапiї у комплекснiй програмi вiдновного лiкування
13.1. Музикотерапiя у формуваннi особистостi дитини.

13.2. Особливостi фiзiологiчного впливу звукiв на людину
13.3. Iсторiя розвитку музикотерапiї
13.4. Теоретичне обґрунтування лiкувального впливу музикотерапiї
13.5. Форми музичної терапiї
13.6. Рецепти музикотерапевтичного впливу

14. Стан нейрореабiлiтацiйної служби на макрорiвнi
14.1. Перспективи реалiзацiї програми вiдновного лiкування в Українi
14.2. Стратегiя розвитку реабiлiтацiї на державному рiвнi
14.3. Економiчнi аспекти iнтенсивної комплексної нейрореабiлiтацiї

Дізнатись де придбати та завантажити прайс

445

Рекомендовані статті

Сучасний погляд на технології...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломийчук, Віктор Ві Новицький       Монографія була опублікована Open Access E-books     Вступ 20-й рік 21 століття....
Більше

Судинний скринінг ПатоНеоАнгіоОнкогенезу (аналітичний...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломійчук, Віктор Вік Новицький, Вікторія П Моамар. Монографія була опублікована в журіналі JOURNAL OF BLOOD DISORDERS SYMPTOMS AND...
Більше

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше