التعليم

В 1988 р. закінчила Тернопільський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа,

в 2007 р. – здобула другу вищу освіту за фахом правознавство, спеціалізація медичне право в Міжнародному Соломоновому університеті,

в 2010 р. – здобула третю вищу освіту  – бізнес-освіту MBA за фахом TOP Executive management в Львівському  інституті менеджменту.